KSP facebook group


ADMINISTRATIVA KRYTÍ A VRHUŽádanka o krycí list: .xlsx nebo .pdf

Když máme svoji fenku již připravenou pro zařazení do chovu, čekají nás další důležité administrativní záležitosti. Není pochyb o tom, že jsme se seznámili s chovatelským řádem a známe své povinnosti chovatele. Ve stručnosti si znovu můžeme zopakovat, jak postupovat, když chceme nakrýt svoji fenku a mít svá vlastní štěňata.

1. Písemně na určeném formuláři (Žádanka o krycí list: .xlsx nebo .pdf) požádáte svého poradce chovu (všichni jsou uvedeni v každém zpravodaji a na webových stránkách) o vystavení krycího listu. Zároveň s touto žádostí přiložíte PP vybraného chovného psa či psů, kopii vyšetření kyčlí (DKK), kopii protokolu očních vyšetření (DOV), ne starších než jeden rok, a to jak u feny, tak u vybraného psa/psů a kopii dokladu o zaplacení poplatku za vystavení krycího listu.
Při zahraničním krytí zašlete kopii průkazu původu krycího psa, kopii vyšetření DKK, kopii očních vyšetření (DOV) a doklad o chovnosti psa. U zahraničních psů dokládáme chovnost kopií bonitační karty, záznamu o uchovnění v jeho PP nebo kopií rodokmenu potomka vybraného psa.

O krycí list je nutné zažádat včas, nejpozději 8 týdnů před předpokládaným háráním feny.

        Krycí list se platí na číslo účtu klubu:
        FIO Banka - 2600838076/2010
        částka: 1000,- pro nečlena klubu, 500,- pro člena

Pokud o krycí list žádá nečlen klubu, musí být mezi ním a klubem předem sepsána smlouva o poskytování chovatelského servisu. Smlouvu poskytne na vyžádání příslušný poradce chovu.

2. Poradce chovu vyplní krycí list s Vašimi návrhy chovných psů, nebo Vám psa pomůže vyhledat ve svých záznamech.

3. Po krytí doplníte do krycího listu datum krytí a označíte otce štěňat, adresy majitele feny i psa a spolu s majitelem krycího psa potvrdíte krytí svými podpisy. Kopii krycího listu (list č. 2) zašlete do 14 dnů od krytí svému poradci chovu.

4. Originál krycího listu (list č.1) pečlivě uschovejte.

5. Pokud fena nezabřezla, napište na originál krycího listu výrazně NEZABŘEZLA a do 14 dnů po předpokládaném termínu neuskutečněného porodu odešlete poradci chovu.

6. Nejpozději do týdne po porodu hlásíte vrh poradci chovu a to odesláním originálu krycího listu s doplněnými údaji o datu narození štěňat, počtu a jejich pohlaví. Narození štěňat hlásí majitel feny také majiteli krycího psa.

7. Na základě zaslaného vyplněného krycího listu vám poradce chovu zasílá dva listy žádanky o zápisová čísla a dva listy přihlášky vrhu.

Upozorňujeme, že jak v žádance, tak v přihlášce vrhu nejprve vypisujeme jména všech psů narozených ve vrhu dle abecedy (nejen podle prvních, ale i dalších písmen ve jménu), pak všechny feny stejným způsobem. Máte-li první vrh tohoto plemene registrovaný ve Vaší chovatelské stanici, začínají všechna jména štěňat písmenem A, u druhého vrhu B atd. bez ohledu na to, zda jde o vrhy jedné nebo více fen.

8. Vyplněné žádanky o zápisová čísla zašlete mezi 3.-4. týdnem věku na Plemennou knihu. Z Plemenné knihy obdržíte zpět jeden list s přidělenými čísly. O čísla se žádá i případě, že štěňata budou označena čipováním!

8. Po tetování nebo čipování (celý vrh musí být jednotně označen, t.j. celý vrh tetován nebo čipován) odešlete oba listy Přihlášky vrhu a žádanku o čísla potvrzené veterinářem o tetování nebo čipování, poradci chovu. Při čipování volně přiložíte po jedné samolepce, která bude vylepena pracovníkem Plemenné knihy do průkazu původu štěňat. Samolepky je třeba popsat z rubu čitelně jmény štěňat. Tetuje se do levé slabiny nebo levého ucha. Můžete přiložit kopie dokladů o titulech obou rodičů, pokud od poslední aktualizace na Plemenné knize nějaké přibyly. Tituly se dokládají kopií záznamu v PP nebo příloze PP (ne kartiček či posudků), u šampionátů eventuálně kopií diplomu. U feny s prvním vrhem zašlete originál průkazu původu, pokud není již předem přeregistrovaná.

9. Poradce zkompletuje podklady vrhu a odešle je na pracoviště Plemenné knihy k vystavení průkazů původu. Ty Vám budou po vystavení zaslány dobírkou z pracoviště Plemenné knihy. Po obdržení je nezapomenete podepsat a předáte či rozešlete novým majitelům.

10. Od 1.února 2021 vyžaduje po chovatelích Ministerstvo zemědělství vyplnění "evidenčního listu vrhu" a "převodního listu štěněte". Více k těmto dokumentům najdete ZDE a ZDE.


NÁVŠTĚV

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com