KLUBOVÝ WEB

ZÁRUČNÍ DOBA U ZVÍŘAT
ČLÁNKY Z KLUBOVÝCH ZPRAVODAJŮ

Na první pohled nenápadnou novelizací Občanského zákoníku provedenou zákonem č. 28/2011 došlo k výrazné změně záruční doby při prodeji zvířat. Jednou z úprav provedených tímto zákonem totiž bylo škrtnutí druhé části ustanovení § 620 odst. (1) OZ :

„Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.“

Tímto prostým škrtem ( světlejší text ) tak počínaje 23.2.2011 (účinnost novely) byla pro zvířata a krmiva pro ně zavedena stejná záruční doba jako pro ostatní spotřební zboží, tedy dva roky.

Citovanou novelou byla „pouze“ prodloužena záruční doba, ostatní principy reklamace (slovy zákona „odpovědnost za vady prodané věci“) zůstávají stejné. Zákon stanovuje, že „prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci (zvíře je dle aktuálně platného právního stavu v ČR věcí) v záruční době“. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním a samozřejmě se nevztahuje na vady způsobené na věci (zvířeti) kupujícím.

Objeví-li se v záruční době nějaká vada věci, platí následující pravidla:
· odstranitelnou vadu má prodávající povinnost odstranit (byť těžko si lze u zvířete představit odstranitelnou vadu),
· při existenci neodstranitelné vady má kupující právo na výměnu zvířete nebo právo na odstoupení od kupní smlouvy – které právo z těchto dvou zvolí, je na kupujícím; jedná-li se o vadu nebránící řádnému užívání, může kupující zvolit rovněž právo na přiměřenou slevu z ceny,
· právo na výměnu a právo na odstoupení od kupní smlouvy má kupující i v případě opětovného vyskytnutí odstranitelné vady nebo v případě většího počtu odstranitelných vad bránících řádnému užívání,
· dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zvířete,
· má-li zvíře prodávané za nižší cenu vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
Dále platí, že prodávající je povinen upozornit kupujícího na vady prodávané věci, o kterých při sjednávání kupní smlouvy ví; vztaženo na zvířata může se jednat o nemoci či vývojové vady. Jestliže taková vada, na kterou kupující prodávajícího neupozornil, vyjde najevo dodatečně, má kupující právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny, jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo od smlouvy odstoupit. Právo odstoupit od smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vymíněné vlastnosti (pes bude světle hnědý, dobře běhat, šampionem krásy na výstavách) a toto ujištění se ukáže nepravdivým. Slib určitých vlastností prodávaného zvířete je typickou ukázkou ujednání, které je dobře zachytit v písemné formě (písemné kupní smlouvě), neboť ústní slib učiněný při jednání pouze mezi prodávajícím a kupujícím je v podstatě neprokazatelný.


Je-li třeba, aby kupující poskytoval kupovanému zvířeti nějakou speciální péči, je prodávající povinen kupujícího s pravidly této péče seznámit, ledaže jde o pravidla obecně známá. Nesplní-li prodávající tuto povinnost, je povinen nahradit kupujícímu škodu z toho vzniklou.

Zákon poskytuje kupujícímu ochranu v podobě neplatnosti jakýchkoliv ujednání mezi prodávajícím a kupujícím uzavřených před uplatněním práva z odpovědnosti za vadu prodané věci, pokud by v jejich důsledku toto právo zaniklo nebo bylo omezeno.

K řešení případných sporů mezi prodávajícím a kupujícím je povolán pouze soud. Otázka vady zvířete a její příčiny je otázkou natolik odbornou, že k řešení sporu by si soud pravděpodobně musel přizvat soudního znalce z oboru kynologie.

Nedodržení povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele (např. nevyřízení reklamace v řádné lhůtě apod.) může být sankcionováno Českou obchodní inspekcí; tento správní orgán však nemá pravomoc rozhodovat spory mezi prodávajícími a kupujícími.

Jen pro zajímavost dodávám, že zmíněná novelizace § 620 OZ, kterou byla fakticky prodloužena záruční doba zvířat a krmiv pro ně, je zřejmě legislativním zmetkem. České republice vznikla povinnost transponovat (zavést) do své legislativy směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2008/122/ES, která se týká smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (tzv. timeshare). Na tuto povinnost si český zákonodárce vzpomněl až ve chvíli, kdy na zavedení do právního řádu ČR zbývalo již jen několik měsíců, proto byla novela OZ přijímána ve velkém spěchu v tzv. zrychleném řízení. Během tohoto legislativního kvapíku, kdy byly zkracovány veškeré možné lhůty, se do novely dostalo několik pozměňovacích návrhů, jedním z nichž je právě úprava § 620 do stávající podoby. Proč se tak stalo, se už asi nedozvíme.

V návrhu nově chystaného Občanského zákoníku se opět objevují původní záruční doby, tedy šest týdnů na zvířata a tři týdny na krmiva. Ačkoliv tedy ministerstvo spravedlnosti, jako garant chystaného nového OZ, považuje za správné tyto zkrácené záruční doby pro tento specifický druh zboží, nevypadá to, že by se někdo chystal stávající pochybné znění legislativně „opravit“.

V Praze dne 28.3.2011

Autor příspěvku:
Mgr. Mykisek
advokát
www.prava.cz
222 211 200

NÁVŠTĚV

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com