KLUBOVÝ WEB

PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VENČENÍ PSA V HONITBĚ
ČLÁNKY Z KLUBOVÝCH ZPRAVODAJŮ

Obsah a rozsah práv a povinností všech osob pohybujících se honitbě je stanoven zákonem č. 449/2001 Sb. o myslivosti (dále je „Zákon“).

Honitba (honební pozemky) jako taková je vymezena velice široce, jako všechny pozemky mimo těch zákonem výslovně vyjmutých – tedy mimo pozemky uvnitř hranice současně zastavěného území obce, mimo zastavěné pozemky, mimo řádně ohrazené sady, zahrady a školky, mimo oplocené pozemky sloužící k chovu zvěře, mimo obvod dráhy, dálnice, silnice, letiště, mimo hřbitovy a mimo pozemky, které byly prohlášeny rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti za nehonební.

V honitbě je obecně zakázáno plašit zvěř a rušit ji při hnízdění a kladení mláďat. Na žádost uživatele honitby může orgán státní správy myslivosti nařídit určitá omezení, např. sportovních nebo zájmových činností, nebo i zákaz vstupu do honitby nebo jejích částí, a to zejména v době hnízdění, kladení a odchovu mláďat nebo provádění lovů.

Vlastníkům domácích zvířat, včetně psů, je zakázáno nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého vedoucího. Sankcí za porušení tohoto zákazu je pokuta až do výše 30.000,- Kč (až dvojnásobek při opakování přestupku). Osobu porušující tento zákaz je myslivecká stráž oprávněna zadržet až do příchodu Policie ČR.

Psa volně pobíhajícího v honitbě může myslivecká stráž usmrtit, a to za těchto podmínek:
- pes je mimo vliv svého vedoucího,
- pes je ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení (pokud je nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení),
- pes pronásleduje zvěř,
- nejde o psa ovčáckých a loveckých plemen, psa slepeckého, zdravotnického, záchranářského ani služebního.

Tyto podmínky musí být splněny současně, tedy při nesplnění byť jedné z těchto podmínek se jedná o protiprávní usmrcení psa se všemi důsledky z toho plynoucími.

Volně pobíhající kočku může myslivecká stráž usmrtit, pokud se potuluje v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení.

Takto usmrcovat psy a kočky může pouze myslivecká stráž, nikoliv (na rozdíl od předchozí úpravy) každý myslivec. Mysliveckou stráží je osoba ustanovená orgánem státní správy myslivosti (v tomto případě obcí s rozšířenou působností) na návrh uživatele honitby. Mysliveckou stráží se může stát pouze osoba starší 21 let, způsobilá k právním úkonům, fyzicky a zdravotně způsobilá, s bydlištěm na území ČR, bezúhonná (tj. neodsouzená pro úmyslný trestný čin a neuznaná vinným ze spáchání přestupku na úseku myslivosti), s platným loveckým lístkem, s platným zbrojním průkazem, pojištěná a složivší odbornou zkoušku a předepsaný slib.

Usmrcení psa mysliveckou stráží při nesplnění zákonných podmínek (nebo i jen jedné z nich) je přestupkem dle zákona na ochranu zvířat proti týrání – paradoxně nikoliv přestupkem dle zákona o myslivosti – s pokutou do výše 500.000,- Kč. Protože usmrcení psa při nesplnění zákonných podmínek není přestupkem na úseku myslivosti, není orgán státní správy myslivosti ani při jeho pravomocném zjištění povinen zrušit ustanovení příslušné osoby mysliveckou stráží, ale učinit tak může – záleží to pouze na jeho úvaze.

Majitel zastřeleného psa nebo kočky se může vůči střelci domáhat náhrady škody v občanském soudním řízení, avšak za současného právního stavu má naději pouze na velmi malou částku rovnající se tržní ceně psa (kočky), která nijak nezohledňuje citové vazby majitele na zastřelené zvíře. V tomto ohledu lze spatřovat naději v novém Občanském zákoníku, který tento „nehmotný statek“ již řádně oceňuje.

V každém případě lze majiteli zastřeleného psa doporučit, aby se jako první obrátil na Policii ČR, která jediná může provést zajištění stop činu, které později mohou sloužit jako podklad jak pro přestupkové, tak i pro soudní řízení.

V Praze dne 14.2.2012

Autor příspěvku:
Mgr. Mykisek
advokát
www.prava.cz
222 211 200

NÁVŠTĚV

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com