KLUBOVÝ WEB

PRÁVA A POVINNOSTI PŘI PRODEJI ŠTĚNĚTE
ČLÁNKY Z KLUBOVÝCH ZPRAVODAJŮ

Do právních vztahů často vstupujeme, aniž bychom si tu uvědomovali, např. při nákupu v obchodě, při vstupu do prostředku hromadné dopravy či při návštěvě kina. Stejně tomu tak je i při prodeji štěněte, kdy je mezi prodávajícím chovatelem a kupcem uzavírána kupní smlouva. S výjimkou týkající se délky záruční doby (viz níže) současná právní úprava prodeje neodlišuje zvířata od věcí, pro jejich prodej tedy platí stejná pravidla jako např. pro prodej nábytku.

Kupní smlouva může být uzavřena písemně, což někteří chovatelé již činí, nebo i ústně – obdobně jako při nákupu v obchodě, kdy ohledně pěti rohlíků nepodepisujeme písemné znění kupní smlouvy. Písemná kupní smlouva tedy není povinnost, ale rozhodně výhoda, a to zejména v případech sporu mezi prodávajícím a kupujícím, neboť obsah ústně sjednané smlouvy se jen těžko prokazuje.

Ze zákona platí, že vlastnictví k prodávané věci (zvířeti) přechází na kupujícího převzetím věci. Chce-li chovatel, aby se kupec stal vlastníkem štěněte později, např. až zaplacením jeho ceny, musí to být mezi stranami výslovně sjednáno, a to dle požadavků zákona písemně.

Prodávající a kupující si rovněž mohou sjednat, že prodávající si může prodávané štěně v určité době koupit za stejnou cenu zpět – to může být vhodné třeba za situace, kdy si chovatel není jist, zda prodává štěně do „dobrých rukou“. I toto ujednání musí být písemné.

Prodávající je povinen upozornit kupujícího na vady prodávané věci, o kterých při sjednávání kupní smlouvy ví; vztaženo na zvířata může se jednat o nemoci či vývojové vady. Jestliže taková vada, na kterou kupující prodávajícího neupozornil, vyjde najevo dodatečně, má kupující právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny, jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo od smlouvy odstoupit. Právo odstoupit od smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vymíněné vlastnosti (pes bude světle hnědý, dobře běhat, šampionem krásy na výstavách) a toto ujištění se ukáže nepravdivým. Slib určitých vlastností prodávaného zvířete je typickou ukázkou ujednání, které je dobře zachytit v písemné formě (písemné kupní smlouvě), neboť ústní slib učiněný při jednání pouze mezi prodávajícím a kupujícím je v podstatě neprokazatelný.

Případné vady zvířete musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu; nejsou-li uplatněny nejpozději do šesti týdnů od převzetí zvířete, zanikají. Tuto lhůtu si mohou strany smluvně prodloužit.

Pokud chovatel prodává štěňata jako podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti (což je ve většině případů – viz minulý článek), platí pro něj i další povinnosti stanovené Občanským zákoníkem.

Je-li třeba, aby kupující poskytoval kupovanému zvířeti nějakou speciální péči, je prodávající povinen kupujícího s pravidly této péče seznámit, ledaže jde o pravidla obecně známá. Nesplní-li prodávající tuto povinnost, je povinen nahradit kupujícímu škodu z toho vzniklou.

Objeví-li se ve shora zmíněné lhůtě šesti týdnů od převzetí nějaká vada, platí následující pravidla:
· odstranitelnou vadu má prodávající povinnost odstranit (byť těžko si lze u zvířete představit odstranitelnou vadu),
· při existenci neodstranitelné vady má kupující právo na výměnu zvířete nebo právo na odstoupení od kupní smlouvy – které právo z těchto dvou zvolí, je na kupujícím; jedná-li se o vadu nebránící řádnému užívání, může kupující zvolit rovněž právo na přiměřenou slevu z ceny,
· právo na výměnu a právo na odstoupení od kupní smlouvy má kupující i v případě opětovného vyskytnutí odstranitelné vady nebo v případě většího počtu odstranitelných vad bránících řádnému užívání,
· dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zvířete,
· má-li zvíře prodávané za nižší cenu vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Zákon poskytuje kupujícímu ochranu v podobě neplatnosti jakýchkoliv ujednání mezi prodávajícím a kupujícím uzavřených před uplatněním práva z odpovědnosti za vadu prodané věci, pokud by v jejich důsledku toto právo zaniklo nebo bylo omezeno.

Při prodeji zvířat musí chovatel samozřejmě dodržovat i povinnosti stanovené dalšími právními předpisy, zejména předpisy upravující ochranu zvířat proti týrání, v případě podnikatelů pak povinnosti dle živnostenského zákona.

V Praze dne 9.2.2009

Autor příspěvku:
Mgr. Mykisek
advokát
www.prava.cz
222 211 200

NÁVŠTĚV

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com